Tháng Bảy 7, 2022

Những yêu cầu cần phải đạt được trong sinh hoạt chi bộ?

Những yêu cầu cần phải đạt được trong sinh hoạt chi bộ?

A. Tính lãnh đạo; tính giáo dục; tính chiến đấu

B. Tính lãnh đạo; tính thuyết phục; tính chiến đấu

C. Tính chiến đấu; tính thuyết phục

D. Tính giáo dục; tính chiến đấu; tính thuyết phục

Chọn đáp án là A