Tháng Ba 29, 2023

Cho đường thẳng AB, lấy N và P thuộc đường thẳng d nhưng không thuộc đoạn thẳng AB và nằm khác phía so với điểm

Cho đường thẳng AB, lấy N và P thuộc đường thẳng d nhưng không thuộc đoạn thẳng AB và nằm khác phía so với điểm

A. Khẳng định nào sau đây sai?

A. A nằm giữa P và N

B. B nằm giữa P và N

C. A, B cùng phía so với điểm P

D. A nằm giữa P và B

Hướng dẫn

Ta có hai trường hợp có thể xảy ra:

Vì P, N thuộc đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB nên A, B luôn nằm giữa P và N. Đáp án A, B đúng

A,B luôn cùng phía so với điểm P nên đáp án C đúng

Trường hợp thứ 2, A không nằm giữa P và B nên đáp án D sai

Chọn đáp án D