Tháng Mười Hai 6, 2023

Ngày 26/3 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn. Vì đó là: Ngày Ban chấp hành Đoàn ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động. Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II – ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lập nhóm thanh niên bí mật nồng cốt đầu tiên. Ngày thành lập tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội.

Ngày 26/3 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn. Vì đó là:

  • Ngày Ban chấp hành Đoàn ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động.
  • Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II – ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên.
  • Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lập nhóm thanh niên bí mật nồng cốt đầu tiên.
  • Ngày thành lập tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội.