Tháng Mười Hai 6, 2023

“…Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…” Tác giả là ai? Tố Hữu.

“…Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà

Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…”

Tác giả là ai?

Tố Hữu.