Tháng Mười Hai 6, 2023

Trong kháng chiến chống Mỹ, để đảm bảo được giao thông giữa 2 miền Nam-Bắc, đường mòn Hồ Chí Minh đã được xây dựng trong hoàn cảnh hết sức ác liệt và gian khổ. Lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và công binh đã đảm nhận công việc khó khăn này trong khoảng thời gian là: Một năm – từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1966 Hai năm – từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1967 Ba năm – từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1968 Hơn một năm – từ 11/1965 đến 01/3/1967.

Trong kháng chiến chống Mỹ, để đảm bảo được giao thông giữa 2 miền Nam-Bắc, đường mòn Hồ Chí Minh đã được xây dựng trong hoàn cảnh hết sức ác liệt và gian khổ. Lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và công binh đã đảm nhận công việc khó khăn này trong khoảng thời gian là:

  • Một năm – từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1966
  • Hai năm – từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1967
  • Ba năm – từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1968
  • Hơn một năm – từ 11/1965 đến 01/3/1967.