Tháng Ba 1, 2024

Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ 2 miền Nam-Bắc trong kháng chiến chống Mỹ những năm 60 là: Dẻo tay cày, hay tay súng Ba sẵn sàng, năm xung phong Vai trăm cân, chân vạn dặm. Cả 3 đều đúng.

Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ 2 miền Nam-Bắc trong kháng chiến chống Mỹ những năm 60 là:

  • Dẻo tay cày, hay tay súng
  • Ba sẵn sàng, năm xung phong
  • Vai trăm cân, chân vạn dặm.
  • Cả 3 đều đúng.