Tháng Tư 15, 2024

Ngày 19/9/1954 Bác đã nói một câu nói nổi tiếng “Các vua Hùng đã có công dựng nước …”; Bác đã nói ở đâu? Đền vua Hùng, nơi thờ các vua Hùng tổ tiên chung của dân tộc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Ngày 19/9/1954 Bác đã nói một câu nói nổi tiếng “Các vua Hùng đã có công dựng nước …”; Bác đã nói ở đâu?

Đền vua Hùng, nơi thờ các vua Hùng tổ tiên chung của dân tộc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.