Tháng Ba 21, 2023

Hãy kể tên 5 đội viên đầu tiên của Đội TNTP HCM? Đáp: 1. Nông Văn Dền (Kim Đồng) . Nông Văn Thàn (Cao Sơn) . Lý Văn Tịnh (Thanh Minh) . Lý Thị Nì (Thủy Tiên) . Lý Thị Xậu (Thanh Thủy)

Hãy kể tên 5 đội viên đầu tiên của Đội TNTP HCM?

Đáp: 1. Nông Văn Dền (Kim Đồng)

. Nông Văn Thàn (Cao Sơn)

. Lý Văn Tịnh (Thanh Minh)

. Lý Thị Nì (Thủy Tiên)

. Lý Thị Xậu (Thanh Thủy)