Tháng Ba 24, 2023

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” Đó là hai câu ca dao nói về cảnh no đủ, được mùa dưới thời vua nào? Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”

Đó là hai câu ca dao nói về cảnh no đủ, được mùa dưới thời vua nào?

Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông