Tháng Năm 28, 2023

Một hình thang cân có cạnh bên là \(2,5cm\) , đường trung bình là \(3cm\). Chu vi của hình thang đó là:

Một hình thang cân có cạnh bên là \(2,5cm\) , đường trung bình là \(3cm\). Chu vi của hình thang đó là:

A. \(8cm\)

B. \(8,5cm\)

C. \(11,5cm\)

D. \(11cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào định lí đường trung bình của hình thang ta tính được tổng hai đáy của hình thang. Từ đó tính được chu vi của hình thang.

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Từ định lí đường trung bình của hình thang suy ra độ dài tổng hai đáy của hình thang bằng hai lần độ dài đường trung bình của hình thang và bằng: \(3.2=6(cm)\)

Mà đây là hình thang cân nên có chu vi của hình thang là: \(6+2,5.2=11(cm)\) .

Chọn D.