Tháng Năm 28, 2023

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^5} + {x^4} + {x^3} – {x^2} – 2x} \right):\left( {{x^2} + x + 2} \right)\) là

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^5} + {x^4} + {x^3} – {x^2} – 2x} \right):\left( {{x^2} + x + 2} \right)\) là

A. \({x^3} + x\)

B. \({x^3} + 1\)

C. \({x^3} – x\)

D. \({x^3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.