Tháng Năm 31, 2023

Kết quả của phép chia: \(\left( {{x^3} + {x^2} – x – 1} \right):\left( {x – 1} \right)\)

Kết quả của phép chia:

\(\left( {{x^3} + {x^2} – x – 1} \right):\left( {x – 1} \right)\)

A. \(x^2 + 2x + 1\)

B. \(x^2 – 2x + 1\)

C. \(x^2 – 2x – 1\)

D. \(x^2 + 2x – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn A.