Tháng Sáu 9, 2023

Kết quả của phép chia: \(\left( {{x^3} – 2{x^2} + x – 2} \right):\left( {{x^2} + 1} \right)\)

Kết quả của phép chia:

\(\left( {{x^3} – 2{x^2} + x – 2} \right):\left( {{x^2} + 1} \right)\)

A. \(x – 1\)

B. \(x + 1\)

C. \(x + 2\)

D. \(x – 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.