Tháng Bảy 4, 2022

Hình thức kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên bao gồm?

Hình thức kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên bao gồm?

A. Kiểm tra thường xuyên.

B. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

C. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ.

D. Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất.

Chọn đáp án là C