Tháng Bảy 4, 2022

Thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên có những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức?

Thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên có những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức?

A. 10 năm.

B. 15 năm.

C. 20 năm.

D. 25 năm.

Chọn đáp án là A