Tháng Bảy 2, 2022

Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đối tượng nào sau đây?

Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đối tượng nào sau đây?

A. Chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

B. Tập thể cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

C. Tỉnh ủy viên sinh hoạt tại đảng bộ.

D. Tất cả a, b và c đều đúng.

Chọn đáp án là A