Tháng Bảy 2, 2022

Chi bộ xem xét đề nghị kỷ luật hoặc quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện bằng cách nào sau đây?

Chi bộ xem xét đề nghị kỷ luật hoặc quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Chi bộ thảo luận kết luận thống nhất giơ tay

B. Chi bộ lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay

C. Chi bộ lấy biểu quyết bằng phiếu kín

D. Cả 3 phương án trên

Chọn đáp án là C