Tháng Tư 19, 2024

Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho trong các phương án

Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho trong các phương án A, B, C, D, hỏi đó là hàm nào?

A. $y = 2{x^2} – {x^4}$
B. $y = – {x^3} + 3{x^2}$
C. $y = {x^4} – 2{x^2}$
D. $y = {x^3} – 2x$
Hướng dẫn
Dựa vào đồ thị và đáp án ta thấy
Đồ thị hàm số có ba cực trị, suy ra hàm số phải là hàm bậc bốn trở lên. Loại B, D
$\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } y = + \infty$ . Loại A
Vậy D là phương án đúng.