Tháng Tư 18, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^4} + 2{x^2} – 3$
B. $y = – {x^4} + 2{x^2}$
C. $y = {x^4} – 2{x^2}$
D. $y = {x^4} – 2{x^2} – 3$
Hướng dẫn
Từ đồ thị của hàm số ta thấy:
+ Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên loại phương án A và D.
+ $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = + \infty$ suy ra hệ số của $x^4$ dương.
Vậy C là phương án đúng.