Tháng Tư 2, 2023

Hãy điền các từ thích hợp vào câu ca dao sau cho đúng nghĩa (mẹ, cha, con, cái) Đời vua Thái Tổ, Thái Tông … bế, … dắt, … bồng, … mang. Đáp: Con

Hãy điền các từ thích hợp vào câu ca dao sau cho đúng nghĩa (mẹ, cha, con, cái)

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

… bế, … dắt, … bồng, … mang.

Đáp: Con