Tháng Mười Hai 6, 2023

Hãy cho biết tên bài thơ: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên” Khuyên thanh niên

Hãy cho biết tên bài thơ:

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Khuyên thanh niên