Tháng Mười Hai 8, 2022

Tên người sáng lập ra tờ báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ra ngày 21/6/1925? Hồ Chí Minh

Tên người sáng lập ra tờ báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ra ngày 21/6/1925?

Hồ Chí Minh