Tháng Ba 3, 2024

Bác Hồ đã viết điều này trong tài liệu nào? “…Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn…” Di chúc

Bác Hồ đã viết điều này trong tài liệu nào?

“…Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn…”

Di chúc