Tháng Tư 2, 2023

Hãy cho biết tên nhà tù do thực dân Pháp xây dựng năm 1912 tại Hà nội, nay được công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Nơi đây đa số các cán bộ cao cấp của Đảng ta đều đã trãi qua, nó đã trở thành nhà trường tôi luyện ý chí của người cộng sản Việt nam? à Nhà tù Hoả Lò (tên đúng là nhà tập trung- Maison Centrale)

Hãy cho biết tên nhà tù do thực dân Pháp xây dựng năm 1912 tại Hà nội, nay được công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Nơi đây đa số các cán bộ cao cấp của Đảng ta đều đã trãi qua, nó đã trở thành nhà trường tôi luyện ý chí của người cộng sản Việt nam?

à Nhà tù Hoả Lò (tên đúng là nhà tập trung- Maison Centrale)