Tháng Ba 29, 2023

Em hãy cho biết bài hát “Kiên Giang mình đẹp lắm!” được đặt lời mới từ một điệu lý gì của Kiên Giang? à Lý chèo đưa cá Ông

Em hãy cho biết bài hát “Kiên Giang mình đẹp lắm!” được đặt lời mới từ một điệu lý gì của Kiên Giang?

à Lý chèo đưa cá Ông