Tháng Ba 21, 2023

Có một người được bầu vào cả ba danh sách Bộ chính trị – Ban Bí thư – Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khoá IX. Người đó là ai? à Lê Hồng Anh

Có một người được bầu vào cả ba danh sách Bộ chính trị – Ban Bí thư – Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khoá IX. Người đó là ai?

à Lê Hồng Anh