Tháng Ba 21, 2023

Bác Hồ kính yêu của chúng ta trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc VN vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? à Ngày 30/12/1920 Tại đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp (Thành phố Tua-nước Pháp)

Bác Hồ kính yêu của chúng ta trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc VN vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

à Ngày 30/12/1920

Tại đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp (Thành phố Tua-nước Pháp)