Tháng Ba 27, 2023

Ngành công nghiệp điện lực có vai trò nào sau đây:

Ngành công nghiệp điện lực có vai trò nào sau đây:

A. Làm nguyên liệu cơ bản cho ngành chế tạo máy và gia công.

B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.

C. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.

D. Đảm bảo công cụ, thiết bị, máy động lực cho các ngành.

Hướng dẫn

Đáp án

B.

Giải thích: Sản phẩm của công nghiệp điện lực là nguồn năng lượng cung cấp điện cho hoạt động của máy móc thiết bị kĩ thuật, đảm bảo cho quá trình vận hành của sản xuất công nghiệp. Vai trò của ngành công nghiệp điện lực là cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh khoa học kĩ thuật và nâng cao đời sống văn hóa, văn minh của con người.