Tháng Sáu 5, 2023

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(B = 25{x^2} – 2x + 1\) là:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(B = 25{x^2} – 2x + 1\) là:

A. \(\frac{{24}}{{25}}\)

B. \( – \frac{1}{{25}}\)

C. \( – \frac{{24}}{{25}}\)

D. \(\frac{1}{{25}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(B=25{{x}^{2}}-2x+1={{\left( 5x \right)}^{2}}-2.5x.\frac{1}{5}+{{\left( \frac{1}{5} \right)}^{2}}+\frac{24}{25}={{\left( 5x-\frac{1}{5} \right)}^{2}}+\frac{24}{25} \)

Vì \({{\left( 5x-\frac{1}{5} \right)}^{2}}\ge 0\) với mọi \(x\) nên \(B\ge \frac{24}{25}\) với mọi \(x\).

\(B=\frac{24}{25}\) khi \(x=\frac{1}{25}\)

Kết luận: \(B\) đạt giá trị nhỏ nhất là \(\frac{24}{25}\) khi \(x=\frac{1}{25}\)

Chọn A.