Tháng Năm 20, 2022

Giá trị của \(x\) là: \(x + \frac{3}{{10}} = \frac{{ – 3}}{4} + \frac{4}{5}\)

Giá trị của \(x\) là: \(x + \frac{3}{{10}} = \frac{{ – 3}}{4} + \frac{4}{5}\)

A. \(x = \frac{5}{2}\)

B. \(\frac{1}{5}\)

C. \(x = \frac{{ – 1}}{4}\)

D. \(\frac{2}{5}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính bên vế phải, sau đó chuyển phân số \(\frac{3}{{10}}\) ở vế trái sang vế phải, rồi thực hiện phép tính bên vế phải, ta nhận được giá trị của x cần tìm.

Ta có:\(x + \frac{3}{{10}} = \frac{{ – 3}}{4} + \frac{4}{5} \Leftrightarrow x + \frac{3}{{10}} = \frac{1}{{20}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{{20}} – \frac{3}{{10}} \Leftrightarrow x = \frac{{ – 1}}{4}\)

Chọn C