Tháng Năm 22, 2022

Cho \(x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\). Giá trị của x bằng:

Cho \(x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\). Giá trị của x bằng:

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{{ – \,1}}{4}\)

C. \(\frac{2}{5}\)

D. \(\frac{5}{4}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chuyển vế và trừ hai số hữu tỉ để tìm \(x\)

\(x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\)

\(x\,\, = \frac{3}{4} – \frac{1}{2}\)

\(x = \frac{3}{4} – \frac{2}{4}\)

\(x = \frac{1}{4}\)

Chọn A.