Tháng Năm 20, 2022

Kết quả của phép tính \(\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\) là:

Kết quả của phép tính \(\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\) là:

A. \(\frac{{22}}{{15}}\)

B. \(\frac{6}{8}\)

C. \(\frac{6}{{15}}\)

D. \(\frac{8}{{15}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.

Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có: \(x + y = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\) .

\(\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{{10}}{{15}} + \frac{{12}}{{15}} = \frac{{22}}{{15}}.\)

Chọn A.