Tháng Năm 22, 2022

Số \(\frac{{ – 3}}{{14}}\) viết thành hiệu của hai số hữu tỉ dương nào dưới đây?

Số \(\frac{{ – 3}}{{14}}\) viết thành hiệu của hai số hữu tỉ dương nào dưới đây?

A. \(\frac{2}{3} – \frac{5}{7}\)

B. \(\frac{1}{{14}} – \frac{1}{7}\)

C. \(\frac{1}{2} – \frac{5}{7}\)

D. \(\frac{3}{{14}} – \frac{5}{{14}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.

Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có: \(x – y = \frac{a}{m} – \frac{b}{m} = \frac{{a – b}}{m}\).

\(\begin{array}{l}\frac{{ – 3}}{{14}} = \frac{{7 – 10}}{{14}} = \frac{7}{{14}} – \frac{{10}}{{14}} = \frac{1}{2} – \frac{5}{7};\\\frac{1}{{14}} – \frac{1}{7} = \frac{1}{{14}} – \frac{2}{{14}} = \frac{{ – 1}}{{14}};\\\frac{2}{3} – \frac{5}{7} = \frac{{14}}{{21}} – \frac{{15}}{{21}} = \frac{{ – 1}}{{21}};\\\frac{3}{{14}} – \frac{5}{{14}} = \frac{{ – 2}}{{14}} = \frac{{ – 1}}{7}.\end{array}\)

Chọn C.