Tháng Năm 29, 2022

Kết quả của phép tính \(\frac{{ – 1}}{4} – \frac{3}{{ – 8}}\) là bao nhiêu ?

Kết quả của phép tính \(\frac{{ – 1}}{4} – \frac{3}{{ – 8}}\) là bao nhiêu ?

A. \(\frac{{ – 5}}{8} \cdot \)

B. \(\frac{{ – 1}}{8} \cdot \)

C. \(\frac{{ – 1}}{3} \cdot \)

D. \(\frac{1}{8} \cdot \)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

– Viết phân số thứ hai thành phân số có mẫu số dương

– Tìm mẫu số chung.

– Thực hiện phép tính với tử, giữ nguyên mẫu chung rồi chọn đáp án đúng.

\(\frac{{ – 1}}{4} – \frac{3}{{ – 8}} = \frac{{ – 1}}{4} – \frac{{ – 3}}{8} = \frac{{ – 2 + 3}}{8} = \frac{1}{8}\)

Chọn D.