Tháng Năm 29, 2022

Kết quả của phép tính \(\frac{3}{5} + \left( {\frac{{ – 5}}{6}} \right) + \left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right)\) là:

Kết quả của phép tính \(\frac{3}{5} + \left( {\frac{{ – 5}}{6}} \right) + \left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right)\) là:

A. \(\frac{{17}}{{30}}\)

B. \(\frac{{ – 17}}{{30}}\)

C. \(\frac{{19}}{{30}}\)

D. \(\frac{{ – 19}}{{30}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Viết \(\frac{{ – 1}}{3}\) thành phân số có mẫu số là 6, rồi thực hiện tính cộng trừ các phân số có cùng mẫu số trước, sau đó cộng với phân số còn lại.

Ta có:\(\frac{3}{5} + \left( {\frac{{ – 5}}{6}} \right) + \left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right) = \frac{3}{5} – \frac{5}{6} – \frac{2}{6} = \frac{3}{5} – \frac{7}{6} = \frac{{18}}{{30}} – \frac{{35}}{{30}} = \frac{{ – 17}}{{30}}\)

Chọn B