Tháng Năm 19, 2022

\(\frac{{23}}{{12}}\) là kết quả của phép tính:

\(\frac{{23}}{{12}}\) là kết quả của phép tính:

A. \(\frac{2}{3} + \frac{5}{4}\)

B. \(\frac{1}{6} + \frac{3}{2}\)

C. \(\frac{5}{3} + \frac{3}{2}\) D. \(1 + \frac{{13}}{{12}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.

Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có:

\(x + y = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)

Ta có:

\(\frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{8}{{12}} + \frac{{15}}{{12}} = \frac{{23}}{{12}}.\)

\(\frac{1}{6} + \frac{3}{2} = \frac{1}{6} + \frac{9}{6} = \frac{{10}}{6} = \frac{5}{3}.\)

\(\frac{5}{3} + \frac{3}{2} = \frac{{10}}{6} + \frac{9}{6} = \frac{{19}}{6}.\)

\(1 + \frac{{13}}{{12}} = \frac{{12}}{{12}} + \frac{{13}}{{12}} = \frac{{25}}{{12}}.\)

Do đó \(\frac{{23}}{{12}}\) là kết quả của phép tính: \(\frac{2}{3} + \frac{5}{4}.\)

Chọn A.