Tháng Năm 21, 2022

Tính \(\frac{2}{7} + \left( {\frac{{ – 3}}{5}} \right) + \frac{3}{5},\) ta được kết quả là:

Tính \(\frac{2}{7} + \left( {\frac{{ – 3}}{5}} \right) + \frac{3}{5},\) ta được kết quả là:

A. \(\frac{{52}}{{35}}\)

B. \(\frac{2}{7}\)

C. \(\frac{{17}}{{35}}\)

D. \(\frac{{13}}{{35}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng để cộng các phân số phù hợp.

\(\frac{2}{7} + \left( {\frac{{ – 3}}{5}} \right) + \frac{3}{5} = \frac{2}{7} + \left[ {\left( {\frac{{ – 3}}{5}} \right) + \frac{3}{5}} \right]\)\( = \frac{2}{7} + 0\, = \frac{2}{7}.\)

Chọn B.