Tháng Năm 20, 2022

Giá trị biểu thức \(\frac{2}{5} + \left( { – \frac{4}{3}} \right) + \left( { – \frac{1}{2}} \right)\) là :

Giá trị biểu thức \(\frac{2}{5} + \left( { – \frac{4}{3}} \right) + \left( { – \frac{1}{2}} \right)\) là :

A. \(\frac{{ – 33}}{{30}}\)

B. \(\frac{{ – 31}}{{30}}\)

C. \(\frac{{43}}{{30}}\)

D. \(\frac{{ – 43}}{{30}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Đưa các phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.

Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có:

\(x + y = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)

Ta có \(\frac{2}{5} + \left( { – \frac{4}{3}} \right) + \left( { – \frac{1}{2}} \right)\)\( = \frac{{12}}{{30}} + \left( {\frac{{ – 40}}{{30}}} \right) + \left( {\frac{{ – 15}}{{30}}} \right) = \frac{{12 – 40 – 15}}{{30}} = \frac{{ – 43}}{{30}}\)

Chọn D.