Tháng Mười 19, 2021

Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?
A. Bộ máy Gôngi
B. Lục lạp
C. Nhân
D. Trung thể

Hướng dẫn

Nhân có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Đáp án cần chọn là: C