Tháng Mười 17, 2021

Trong tế bào, bào quan có vai trò tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động là:

Trong tế bào, bào quan có vai trò tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động là:
A. Hạt ribôxôm
B. Ti thể
C. Bộ máy gôngi
D. Lưới nội chất.

Hướng dẫn

Trong tế bào, ti thể có vai trò tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động.
Đáp án cần chọn là: B