Tháng Mười 17, 2021

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?
A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể
B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của
tế bào
C. Tổng hợp prôtêin
D. Tham gia vào quá trình phân bào

Hướng dẫn

Trong tế bào, ti thể tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi
hoạt động sống của tế bào.
Đáp án cần chọn là: B