Tháng Mười 22, 2021

Tế bào động vật có

Tế bào động vật có
A. Màng tế bào mỏng
B. Không có lục lạp.
C. Có không bào nhỏ, có trung thể.
D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

Tế bào động vật có
– Màng tế bào mỏng
– Không có lục lạp.
– Có không bào nhỏ, có trung thể.
Đáp án cần chọn là: D