Tháng Mười 23, 2021

Trong tế bào, bộ phận nào là quan trọng nhất ?

Trong tế bào, bộ phận nào là quan trọng nhất ?
A. Nhân, vì nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào và có vai trò quan trọng
trong sự di truyền.
B. Màng sinh chất, vì màng sinh chất có vai trò bảo vệ tế bào và là nơi trao đổi chất giữa tế bào
với môi trường.
C. Chất tế bào: vì đây là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào
D. Các bào quan: vì chúng góp phần quan trong vào hoạt động sống của tế bào

Hướng dẫn

Trong tế bào, bộ phận quan trọng nhất là nhân, vì nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động
sống của tế bào và có vai trò quan trọng trong sự di truyền.
Đáp án cần chọn là: A