Tháng Tư 19, 2024

Đồ thị hàm số có mấy tiệm cận?

Đồ thị hàm số $y = \frac{{\sqrt {{x^2} – 4} }}{{x – 1}}$ có mấy tiệm cận?
A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
Hướng dẫn
$\begin{array}{l} \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} \frac{{\sqrt {{x^2} + 4} }}{{x – 1}} = + \infty \\ \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{\sqrt {{x^2} + 4} }}{{x – 1}} = 1\\ \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \frac{{\sqrt {{x^2} + 4} }}{{x – 1}} = – 1 \end{array}$
Vậy đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 2 tiệm cận ngang.