Tháng Mười Hai 1, 2023

Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm các tung độ âm?

Đồ thị của hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm các tung độ âm?
A. $y = \frac{{x – 1}}{{x – 2}}$
B. $y = \frac{{3x + 1}}{{x + 2}}$
C. $y = \frac{{ – x – 3}}{{3x – 2}}$
D. $y = \frac{{3x + 4}}{{x – 2}}$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số $y = \frac{{3x + 4}}{{x – 2}}$ cắt trục tung tại điểm (0;-2).