Tháng Hai 24, 2024

Cho hàm số $y = \frac{{x – 1}}{{x + 2}}$ có đồ thị (C), và các đường thẳng:

Cho hàm số $y = \frac{{x – 1}}{{x + 2}}$ có đồ thị (C), và các đường thẳng:
$({d_1}):y = 3x$
$\left( {{d_2}} \right):y = 3x – 3$
$\left( {{d_3}} \right):y = x – 3$
$\left( {{d_4}} \right):y = \frac{1}{3}x – \frac{1}{3}$
Hỏi có bao nhiêu đường thẳng trong số bốn đường thẳng trên đi qua giao điểm của (C) với trục hoành.
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Hướng dẫn
Giao điểm của (C) với trục hoành (đường thẳng y=0) là điểm M(1;0).
Lần lượt thay tọa độ M vào các đường thẳng trên ta thấy $\left( {{d_2}} \right);\left( {{d_4}} \right)$ đi qua M.