Tháng Tư 2, 2023

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {6 – 3x} \) là: A \(x \le 2\) B \(x \ge 2\) C \(x \ge 0\) D \(x < 2\)

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {6 – 3x} \) là:

A \(x \le 2\)

B \(x \ge 2\)

C \(x \ge 0\)

D \(x < 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Hàm số \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {6 – 3x} \) xác định \( \Leftrightarrow 6 – 3x \ge 0 \Leftrightarrow 3x \le 6 \Leftrightarrow x \le 2.\)

Chọn A.