Tháng Tư 15, 2024

Tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(P = \sqrt[3]{{\frac{{x – 3}}{{{x^2} – 3x + 2}}}}\) xác định là A \(x \ne 1\) và \(x \ne 2\) B \(x \ne 2\) C \(x \ne 1\) và \(x \ne 3\) D \(x \ge 3\)

Tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(P = \sqrt[3]{{\frac{{x – 3}}{{{x^2} – 3x + 2}}}}\) xác định là

A \(x \ne 1\) và \(x \ne 2\)

B \(x \ne 2\)

C \(x \ne 1\) và \(x \ne 3\)

D \(x \ge 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phân thức xác định khi và chỉ khi mẫu thức khác 0.

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(P = \sqrt[3]{{\frac{{x – 3}}{{{x^2} – 3x + 2}}}}\) xác định \( \Leftrightarrow {x^2} – 3x + 2 \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 1\\x \ne 2\end{array} \right.\).

Chọn A.