Tháng Mười 19, 2021

Chuyển hoá cơ bản có vai trò gì

Chuyển hoá cơ bản có vai trò gì
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động lao động nặng.
B. Tích lũy năng lượng cho các hoạt động cật lực.
C. Duy trì các hoạt động sống khi cơ thể nghỉ ngơi.
D. Chỉ có vai trò duy trì thân nhiệt.

Hướng dẫn

Chuyển hoá cơ bản có vai trò duy trì các hoạt động sống khi cơ thể nghỉ ngơi.
Đáp án cần chọn là: C