Tháng Tư 16, 2024

Điền vào chỗ chấm: \({\left( {2x + 1} \right)^2} = ……………..?\)

Điền vào chỗ chấm: \({\left( {2x + 1} \right)^2} = ……………..?\)

A. \(4{x^2} + 4x + 1\)

B. \(4{x^2} + 2x + 1\)

C. \(2{x^2} + 4x + 1\)

D. \(2{x^2} + 2x + 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({\left( {2x + 1} \right)^2} = {\left( {2x} \right)^2} + 2.\left( {2x} \right) + 1 = 4{x^2} + 4x + 1\)

Chọn A.